Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Berendsen Consult B.V., gevestigd te Arnhem.


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bercam, handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berendsen Consult B.V., hierna te noemen: verkoper, en een koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2. Offertes; opdrachten
2.1 Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, na dagtekening tenzij schriftelijk anders door verkoper wordt aangegeven.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Verkoper is slechts aan een door de koper gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door verkoper schriftelijk is bevestigd, of nadat verkoper met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.


Artikel 3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bercam.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt levering " niet-franco afleveringsadres".
3.4 De gekochte zaken worden vervoerd voor risico van de koper.
3.5 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal en dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


Artikel 4. Levertijd
4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend
4.2 De levertijd gaat pas in nadat de koper alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan verkoper heeft
verstrekt. Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen door de koper aan één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere verplichting van de koper wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
4.3 Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
4.4 Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
4.5 De koper is verplicht leenemballage op zijn kosten binnen veertien dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.


Artikel 5. Reclame; garantie
5.1 Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering te geschieden; wanneer de koper niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.
5.2 Gekochte zaken kunnen in geval van reclames slechts door de koper worden geretourneerd nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt. Verkoper kan aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbinden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van verkoper. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief BTW.
5.3 De koper zal in geen geval enige aanspraak op verkoper kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. De koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan verkoper verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
5.4 Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.
5.5 De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar na levering. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper.
5.6 De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien de koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.
5.7 Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper binnen veertien dagen na het constateren van gebreken aan het geleverde de
verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. De koper is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.
5.8 Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het geleverde verleend.


Artikel 6. Betaling; incassokosten
6.1 Betaling dient te geschieden als vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
6.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
6.4 Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering, of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering en/of installatie te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie van de koper noodzakelijk acht.
6.5 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is
nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
Ondanks het eigendomsvoorbehoud van verkoper worden de geleverde zaken door koper voor eigen rekening en risico gehouden.
7.2 Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van de koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
7.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welken hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
7.4 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
7.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.


Artikel 8. Prijsverhoging
Indien verkoper met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper mag de bij aflevering geldende prijs aan koper in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de koper van de prijsverhoging te geschieden.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 5. (Reclame; garantie) van deze voorwaarden.
9.2 De aansprakelijkheid van verkoper, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de nettofactuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
9.3 verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.
9.4 Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper voordien een rechtsvordering tegen verkoper heeft ingesteld.
9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst
10.1 De vorderingen van verkoper op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de koper;
- indien verkoper de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan verkoper toekomende rechten.
10.2 Het in lid 1 genoemde recht van verkoper de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
10.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is; de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim en algemene vervoersproblemen.
11.2 verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.4 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
12.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Verkoper blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


Artikel 13. Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.


14. Klachtenregeling

14.1 Bercam.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bercam.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij Bercam.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bercam.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Bercam.nl. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van Bercam.nl niet op, tenzij Bercam.nl schriftelijk anders aangeeft.

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bercam.nl, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Gegevensbeheer

15.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bercam.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bercam.nl. Bercam.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens indien niet noodzakelijk, niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

15.2 Bercam.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

15.3 Bercam.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Top